skip to Main Content

Dorina van Beek van Kronenbrug Ondersteuning is professioneel mediator.

Waarom mediation?

Onze samenleving wordt steeds complexer. Dit geldt ook voor de geschillen die mensen kunnen hebben. De Nederlander is bovendien mondiger geworden en maakt vaker en sneller gebruik van juridische middelen.

Het probleem

Alle geschillen, of ze nu plaatsvinden in de relatie- of familiesfeer, de werkomgeving, of in het contact met een instantie, hebben één ding gemeen: ze kosten veel tijd en energie – en vaak ook geld. Soms kunnen de emoties hoog oplopen. Een meningsverschil wordt een conflict en de oplossing lijkt mijlenver weg. Een conflict kan een grote impact hebben op het dagelijks leven van mensen. Conflicten hebben bovendien de nare ‘gewoonte’ dat ze zichzelf in stand houden.

Formeel kan een uitspraak van de rechter uitkomst bieden. Maar: een juridisch traject duurt maanden (soms jaren), kost veel geld en leidt zelden tot een oplossing die bevredigend is voor beide partijen.

De oplossing

Mediation biedt in veel gevallen een snellere en betere oplossing. Eén waar beide partijen wat aan hebben. Zij onderzoekt wat beide partijen verbindt en werkt van daaruit aan een gezamenlijke oplossing, die voor beide partijen acceptabel is. Daarnaast is mediation het best denkbare middel om de dialoog weer op gang te krijgen, om weer écht en op constructieve manier met elkaar in gesprek te komen. Dit kan bovendien de start zijn op weg naar enig herstel van de relatie.

Een veilig klimaat

De mediator vraagt, luistert en stelt mogelijke oplossingen voor, maar de uiteindelijke beslissing nemen de cliënten zelf. De mediator creëert een veilig klimaat, waarbinnen mensen hun onderliggende zorgen, behoeften en verlangens uit kunnen spreken. Nadat al deze zaken helder zijn, stimuleert de mediator beide partijen om mee te denken, om samen aan een oplossing te werken. Op die manier zorgen we voor beweging in het proces.

De gesprekken

Als mediator leiden wij het gesprek. Wij zorgen ervoor dat iedereen aan het woord komt en inbreng kan leveren. Ieders mening wordt gehoord.

Vaak is het van belang dat eerst alle informatie op tafel komt. Welke feiten zijn van belang? Welke meningen hebben de partijen en welke standpunten hebben zij ingenomen? En: wat zijn hun belangen en achtergronden? Wat willen ze bereiken? En waar ligt hun boosheid of teleurstelling, en zijn er andere gevoelens die de communicatie belemmeren?

Wij brengen dit in kaart, maar helpen iedereen ook om deze informatie te ordenen en hanteerbaar te maken. Hierdoor kan er weer begrip voor de ander ontstaan. Vervolgens gaan we gezamenlijk op zoek naar oplossingen die voor alle partijen in de praktijk uitvoerbaar zijn.

De resultaten van de mediationgesprekken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, die door partijen wordt ondertekend. Daardoor ontstaat de verplichting om deze afspraken na te komen.

Wilt u meer weten over mediation door Dorina van Beek van Kronenbrug, of wilt u een afspraak maken voor een intakegesprek?

Wanneer kiest u voor Mediation?

Wilt u bepalen of mediation een geschikt middel is om uw conflict op te lossen? Kijk dan naar uw eigen motivatie en beantwoordt voor uzelf de onderstaande vragen:

 • Is het voor de toekomst belangrijk dat de betrokken partijen een goede relatie behouden?
 • Hebben de partijen een gemeenschappelijk toekomstig belang (werk, kinderen, sfeer)?
 • Is het voor de partijen van belang om op korte termijn tot een oplossing te komen?
 • Is er sprake van een vertrouwelijke situatie en is het daarom belangrijk om in kleine kring tot een oplossing te komen?
 • Is het belangrijk dat voor het oplossen van het geschil niet alleen wordt gekeken naar juridische aspecten, maar spelen ook andere aspecten een rol?
 • Willen de partijen iets leren van dit geschil?
 • Is een andere oplossing nodig dan het vonnis dat van de rechtbank kan worden verwacht?

Als deze vragen met ja worden beantwoord, dan verdient het aanbeveling om het geschil op te lossen met Mediation.

Er zijn ook situaties waarin Mediation niet goed kan worden toegepast. Dat is het geval als:

 • de bij het geschil betrokken partijen niet mee willen werken,
 • als de partijen niet echt willen onderhandelen,
 • de partijen niet in staat zijn om te onderhandelen,
 • er een grote machtsongelijkheid is van de partijen,
 • er al een langdurige juridische strijd gaande is,
 • er een openbare of principiële uitspraak over het geschil nodig is,
 • een eerdere Mediation is mislukt,
 • het geschil een puur juridische kwestie betreft.

Onze mediator Dorina van Beek is bevoegd mediator en is lid van de NMv (Nederlandse Mediationvereniging).

Back To Top